„Zeszyty Naukowe MBL-PE w Olsztynku” adresowane są głównie do pracowników różnego typu muzeów i jednostek naukowych zajmujących się tematyką dawnych ziem pruskich z zakresu etnologii, historii, historii sztuki, kultury, a także problematyką muzealniczą.
W Zeszytach publikowane są artykuły, komunikaty, recenzje i omówienia książek podejmujących wyżej wymienioną tematykę.
Składanie ofert:

Proponowane teksty prosimy nadsyłać drogą mailową na adres: redakcja@muzeumolsztynek.com.pl
w formacie .doc, .docx lub .rtf., czcionka Times New Roman, pkt. 12,  odstęp 1,5 wiersza,

Tekst powinien zawierać także dane autora:

  • Imię i nazwisko,
  • Ewentualny stopień naukowy,
  • Miejsce zatrudnienia,
  • Adres e-mail.


Po otrzymaniu tekstu redakcja potwierdzi odbiór, a później poinformuje autora, czy tekst został zakwalifikowany do dalszej obróbki redakcyjnej, a w przypadku artykułów do procedury recenzyjnej.
Teksty proponowane do Zeszytów Naukowych MBL-PE nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Przesyłając utwór redakcji ZN autor zobowiązuje się nie publikować go w innym czasopiśmie do czasu uzyskania informacji o przyjęciu go do druku lub odrzuceniu. W momencie zakwalifikowania tekstu do druku autor zobowiązuje się udzielić wydawcy nieodpłatnej licencji na warunkach określonych w dokumencie Umowa wydawnicza.

Proces recenzji:

  1. Do oceny każdej publikacji Redakcja powołuje dwóch recenzentów.
  2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. W procesie recenzyjnym przestrzegamy reguły anonimowości: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości; Artykuły i rozprawy nadsyłane do naszego czasopisma będą przekazywane do recenzji bez nazwiska autora. Redakcja nie zamierza jednak sprawdzać, czy autor nie pozostawił w tekście żadnych wzmianek, które odnoszą się do jego innych prac, a tym samym umożliwiają jego identyfikację. Zalecamy autorom, którzy widzą potrzebę takich odnośników, aby umieszczali je dopiero w wersji ostatecznej, przesyłanej już po zaakceptowaniu ich tekstu.
  4. Redakcja tak dobiera recenzentów do poszczególnych tekstów, aby nie wchodzili oni w konflikt interesu w związku z przygotowaniem recenzji danego artykułu.
  5. Niezależnie od tego, czy konkluzja recenzenta, a także oparta na niej decyzja Redakcji, będzie pozytywna czy też negatywna, autor zostanie zapoznany z podstawową częścią recenzji, zawierającą ogólną ocenę nadesłanego tekstu i wskazującą na jego braki, a w wypadku tekstów zaakceptowanych — również na miejsca, które wymagają w nich jeszcze poprawek lub zmian.

 

Kontakt:
Redakcja Zeszytów Naukowych
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek
e-mail: redakcja@muzeumolsztynek.com.pl