DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Filmy nie posiadają napisów,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Strona internetowa wyświetla ważne komunikaty, na który nie są odczytywane przez technologie asystujące,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Nie zawarto widocznej etykiety tekstowej dla elementów sterujących zgodnych z nazwą programową,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego ,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iga Waluk , i.waluk@muzeumolsztynek.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501616435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Brak informacji na stronie.
 2. Opis dostępności korytarzy schodów i wind: Brak informacji na stronie (brak wind oraz schodów na terenie muzeum – wszystkie obiekty znajdujące się w terenie są parterowe),
 3. Możliwość udostępnienia podjazdów do niektórych obiektów, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - pkt. nr 6 w regulaminie zwiedzania dla turystów: „Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne występujące w Muzeum (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, nierówności terenu, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów do wybranych obiektów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu staży muzealnej,
 4. Brak informacji na stornie internetowej (na terenie muzeum znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Zapis w regulaminie zwiedzania dla turystów:

10.Wprowadzanie psów: psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,

  • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
  • właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim pupilu,
  • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane w Muzeum,
  • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.
  • Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: Brak
  • Ostrzeżenie o istniejących barierach architektonicznych (zapis w regulaminie „6. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne występujące w Muzeum (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, nierówności terenu, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów do wybranych obiektów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu staży muzealnej”).

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - BIP

Biuletyn Informacji Publicznej MBL-PE w Olsztynku

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony intenretowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku .

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Dokumenty udostępniane na stronie BIPU są skanem wersji papierowych lub są niewłaściwie przygotowanym plikiem Word,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iga Waluk , i.waluk@muzeumolsztynek.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501616435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Brak informacji na stronie.
 2. Opis dostępności korytarzy schodów i wind: Brak informacji na stronie (brak wind oraz schodów na terenie muzeum – wszystkie obiekty znajdujące się w terenie są parterowe),
 3. Możliwość udostępnienia podjazdów do niektórych obiektów, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - pkt. nr 6 w regulaminie zwiedzania dla turystów: „Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne występujące w Muzeum (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, nierówności terenu, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów do wybranych obiektów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu staży muzealnej,
 4. Brak informacji na stornie internetowej (na terenie muzeum znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Zapis w regulaminie zwiedzania dla turystów:

10.Wprowadzanie psów: psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,

  • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
  • właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim pupilu,
  • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane w Muzeum,
  • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.
  • Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: Brak
  • Ostrzeżenie o istniejących barierach architektonicznych (zapis w regulaminie „6. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne występujące w Muzeum (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, nierówności terenu, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów do wybranych obiektów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu staży muzealnej”).

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.