Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego:

 

Rodzaj biletu

Cena

Bilet normalny

17,00 zł

Bilet ulgowy

11,00 zł

Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)

48,00 zł

Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

10,00 zł

Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora

10,00 zł

Dzieci do lat 7

wstęp bezpłatny

Przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób łącznie z opiekunami)

70,00 zł

Karnet Sympatyka Muzeum (na 5 wejść)

 45,00 zł

 

W kasach Muzeum można dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą. Możliwy jest także zakup biletów on-line. Muzeum wystawia faktury.

 

Cennik opłat parkingowych:

 

Samochód osobowy                       

5,00 zł

Bus

15,00 zł

Autokar

20,00 zł

Kamper

15,00 zł

Motocykl

4,00 zł

       Opłaty za parking należy dokonać w kasie Muzeum lub u obsługi Muzeum.

 


W związku z pandemią COVID-19 usługa przewodnicka została zawieszona.

Zgłoszenia grup przyjmowane są telefonicznie

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu:

Park Etnograficzny: (89) 519-21-64, wew. 36, 501 416 435, 509 382 798

 


 

Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego i Domu Mrongowiusza:

W związku z pandemią COVID-19 wystawa "Sztuka wątku. Figle z tkaniną na poważnej wystawie" oraz wystawa "W zaułku historii", ze względu na interaktywny charakter ekspozycji, nie będą udostępniana zwiedzającym.

 

Rodzaj biletu

 Cena 

Bilet normalny

10,00 zł

Bilet ulgowy

6,00 zł

Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)

26,00 zł

Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

5,00 zł

Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora

5,00 zł

Dzieci do lat 7

wstęp bezpłatny

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie po Salonie Wystawowym

35,00 zł

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie w Domu Mrongowiusza (grupy do 10 osób)

25,00 zł

 


 

Ulgi i  zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

 

 

I. Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty            i wychowania,

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

11) osobom, które nabędą Karnet Sympatyka Muzeum. Warunkiem skorzystania z karnetu  jest okazanie w punkcie kontroli biletów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Karnet  dedykowany jest tylko jednej osobie, nie może być odstępowany innym. Powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego. Można z niego korzystać zarówno w dni powszednie, jak i niedziele, święta oraz jako wejście na  wydarzenia muzealne, w godzinach otwarcia Muzeum.

 

 

 

Podstawa prawna:

o   Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902).

o   Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmia i Mazury dla dużej rodziny” z dnia 23 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku.

o   Ustawa  z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.).

o   Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmińsko-Mazurska Karta Seniora” z dnia 17 kwietnia 2018 r. pomiędzy  Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku.

o   Umowa o współpracy pomiędzy  Stowarzyszeniem Polskich Kart Młodzieżowych a  Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku z dnia 06 stycznia 2004 r.  w sprawie udzielenia każdemu posiadaczowi Europejskiej Karty Młodzieżowej  EURO26 ulgi na bilet wstępu do Muzeum.

 

II.  Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

 


Podstawa prawna:

o    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902).

o     Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598).

 

 

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.