Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego w 2018 roku

  

Rodzaj biletu

Cena

bilet normalny

14,00 zł

bilet ulgowy
(młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, 
osoby niepełnosprawne, nauczyciele, Karta Euro 26, 
Karta Seniora)

8,00 zł

bilet rodzinny
(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)

37,00 zł

bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

7,00 zł

bilet dla mieszkańców Olsztynka

4,00 zł

przewodnik w języku polskim
(grupy do 40 osób)

60,00 zł

Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

wstęp bezpłatny

Bilet spacerowy
(obowiązuje od 1 listopada 2017 do 14 kwietnia 2018)*       

5,00 zł

 

 

*- spacer po Parku Etnograficznym oraz zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Bilety do nabycia w Galerii Rękodzieła Ludowego (przy wejściu głównym do muzeum).

Zgłoszenia grup przyjmowane są telefonicznie i pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu:

 • Park Etnograficzny: (89) 519-21-64 fax. 89 519-38-45, dodatkowo od 15 kwietnia do 31 października - Obsługa Ruchu Turystycznego (89) 519-15-42 
 • Salon Wystawowy (89) 519-24-91 (nieczynny w okresie 1 października 2017 - 14 kwietnia 2018)

 

Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego w 2017 roku:

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Salon Wystawowy oraz Dom Mrongowiusza w Olsztynku w okresie od 1 października do 14 kwietnia będą nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

   

  Ulgi i  zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

   

  1)      Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w   sprawie   określenia   grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych oraz  rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994) oraz  ustawy z dnia 5 grudnia 2014
  o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ) ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

  a)    uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  b)    osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  c)    nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  d)   osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";

  e)    osobom posiadającym Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

   

  2)      Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych oraz  rodzajów dokumentów  potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994) zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

  a)    osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";

  b)    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

  c)    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony   Zabytków (ICOMOS);

  d)   posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie   Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

  e)    dzieciom do lat 7.

   

  3)      Ponadto zwolnienie z opłat za wstęp  przysługuje:

  a)      dwóm opiekunom zorganizowanych grup liczących ponad 20 osób,

  b)      jednemu opiekunowi zorganizowanych grup  liczących 10 – 20 osób,

  c)      pięciu opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących ponad 20 osób,

  d)     trzem opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących 10-20 osób,

  e)      dwóm opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących od  5-10 osób.

   

  4)    Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp okazuje  upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

   

  Na  podstawie art. 10 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996  r. o muzeach (Dz. U. z  2012  poz. 987) w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeum  jest nieodpłatny.