Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego w 2020 r.:

 

Rodzaj biletu

Cena

Bilet normalny

16,00 zł

Bilet ulgowy
(dzieci i młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, emeryci i renciści, karta Euro 26, osoby niepełnosprawne)

9,00 zł

Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)

39,00 zł

Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

8,00 zł

Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora

9,00 zł

Dzieci do lat 7

wstęp bezpłatny

Przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób łącznie z opiekunami)

60,00 zł

Bilet dla mieszkańców Olsztynka

 5,00 zł

Bilet spacerowy
(obowiązuje od 1 listopada do 14 kwietnia)* 

5,00 zł

      *zwiedzanie obiektów z zewnątrz.

 

Cennik opłat parkingowych:

 

Samochód osobowy                       

5,00 zł

Bus

15,00 zł

Autokar

20,00 zł

Kamper

15,00 zł

Motocykl

4,00 zł

       Opłaty należy dokonać w kasie Muzeum lub u obsługi parkingu.

 

 


 

Zgłoszenia grup przyjmowane są telefonicznie

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu:

Park Etnograficzny: (89) 519-21-64, wew. 36, 501 416 435, 509 382 798

 


 

Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego i Domu Mrongowiusza:

 

Rodzaj biletu

 Cena 

Bilet normalny

6,00 zł

Bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, emeryci i renciści,
Karta Euro 26, osoby niepełnosprawne)

4,00 zł

Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)

16,00 zł

Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
(bilety dla dorosłych i dzieci - w wieku do 18 lub 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje)

3,00 zł

Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora

4,00 zł

Bilet dla mieszkańców Olsztynka

3,00 zł

przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób)

20,00 zł

Dzieci do lat 7

wstęp bezpłatny

 


 

Ulgi i  zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

 

1)      Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w   sprawie   określenia   grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych oraz  rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994) oraz  ustawy z dnia 5 grudnia 2014
o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ) ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

a)    uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b)    osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c)    nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

d)   osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";

e)    osobom posiadającym Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 

2)      Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych oraz  rodzajów dokumentów  potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994) zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

a)    osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";

b)    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

c)    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony   Zabytków (ICOMOS);

d)   posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie   Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

e)    dzieciom do lat 7.

 

3)      Ponadto zwolnienie z opłat za wstęp  przysługuje:

a)      dwóm opiekunom zorganizowanych grup liczących ponad 20 osób,

b)      jednemu opiekunowi zorganizowanych grup  liczących 10 – 20 osób,

c)      pięciu opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących ponad 20 osób,

d)     trzem opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących 10-20 osób,

e)      dwóm opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących od  5-10 osób.

 

4)    Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp okazuje  upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 

Na  podstawie art. 10 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996  r. o muzeach (Dz. U. z  2012  poz. 987) w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeum  jest nieodpłatny.