Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego:

 

Rodzaj biletu

Cena

Bilet spacerowy

8,00 zł

Dzieci do lat 7

wstęp bezpłatny

 

 

Zachęcamy do zakupu biletów online!

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKLIKNIJ ABY KUPIĆ BILET!

 

 

Cennik opłat parkingowych:

 

Samochód osobowy                       

5,00 zł

Bus

15,00 zł

Autokar

20,00 zł

Kamper

15,00 zł

Motocykl

4,00 zł

       Opłaty za parking należy dokonać u straży muzealnej

 


 

 

Ulgi i  zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

 

 

I. Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty            i wychowania,

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

11) osobom, które nabędą Karnet Sympatyka Muzeum. Warunkiem skorzystania z karnetu  jest okazanie w punkcie kontroli biletów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Karnet  dedykowany jest tylko jednej osobie, nie może być odstępowany innym. Powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego. Można z niego korzystać zarówno w dni powszednie, jak i niedziele, święta oraz jako wejście na  wydarzenia muzealne, w godzinach otwarcia Muzeum.

 

 

 

Podstawa prawna:

o   Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902).

o   Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmia i Mazury dla dużej rodziny” z dnia 23 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku.

o   Ustawa  z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.).

o   Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmińsko-Mazurska Karta Seniora” z dnia 17 kwietnia 2018 r. pomiędzy  Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku.

o   Umowa o współpracy pomiędzy  Stowarzyszeniem Polskich Kart Młodzieżowych a  Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku z dnia 06 stycznia 2004 r.  w sprawie udzielenia każdemu posiadaczowi Europejskiej Karty Młodzieżowej  EURO26 ulgi na bilet wstępu do Muzeum.

 

II.  Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

 


Podstawa prawna:

o    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902).

o     Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598).

 

 

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.