Park Etnograficzny przy ul. Leśnej 23 - czynny cały rok

15 - 30 kwietnia

 9:00 - 17:00

1 maja - 30 czerwca: codziennie

 9:00 - 17:00

1 lipca - 31 sierpnia: codziennie

10:00 - 18:00

1 - 30 września: codziennie

  9:00 - 17:00

1 - 31 października: wtorek-niedziela

  9:00 - 16:00

1 listopada - 14 kwietnia*  poniedziałek- piątek

niedziele (od 1 listopada-14 kwietnia)

  9:00 - 15:00

  9:00 - 15:00

* - w okresie 1 listopada - 14 kwietnia możliwe jest zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz.

 


Salon Wystawowy wraz z Domem Mrongowiusza
Olsztynek, ul.Zamkowa 1

 

1 listopada -14 kwietnia

nieczynne

15 kwietnia-31 października    wtorek-niedziela

10:00-17:00

 

 


 

Organizacja zwiedzania

1. Do wejścia na teren Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia bilet wstępu.
2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach, z przewodnikiem lub bez.
3. Przewodnik oprowadza grupy liczące maksymalnie 40 osób.
4. Zgłoszenia grup na zwiedzanie z przewodnikiem przyjmowane są telefonicznie lub pisemnie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonu:

Park Etnograficzny:
Sekretariat: tel. (89) 519 21 64, 501 416 435
Salon Wystawowy: tel. (89) 519 24 91

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
6. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów w celu zwiedzenia wnętrz wybranych obiektów.
7. W Muzeum obowiązuje zakaz:

 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, z wyłączeniem wystawy w chałupie ze wsi Chojnik „Dotknij kultury ludowej”,
 • spożywania posiłków i napojów w obiektach,
 • dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych,
 • niszczenia zieleni (zrywania kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.),
 • wchodzenia na teren upraw i ogródków,
 • wchodzenia na pastwiska,
 • palenia tytoniu oraz e-papierosów (możliwe  tylko w wyznaczonych miejscach),
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • rozniecania ognia.

8. Wprowadzanie zwierząt:

 • psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,
 • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
 • opiekun lub właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim psie,
 • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane w Muzeum,
 • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.

9. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.
11. Rzeczy pozostawione na terenie Muzeum bez opieki zostaną usunięte.

Inne usługi

 1. W kościele z Rychnowa znajdującym się na terenie Parku Etnograficznego, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość organizacji liturgicznej uroczystości o charakterze rodzinnym, w tym w szczególności ceremonii ślubnej lub chrztu.
 2. W cenie biletu wstępu do muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie tylko i wyłącznie do celów amatorskich.
 3. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum.


Postanowienia końcowe

 1. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania Muzeum i Salonu Wystawowego znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumolsztynek.pl lub pod numerem telefonu (89) 519 21 64.
 3. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Muzeum – po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 89 519 21 64 lub pisemnie.
 4. Wyciąg z Zarządzenia zostanie opublikowany na tablicy przy wejściu do Muzeum.