Biblioteka

Zbiory:
Biblioteka gromadzi specjalistyczny księgozbiór, liczący obecnie ponad 10 tysięcy woluminów. Obejmuje on publikacje z zakresu etnografii, antropologii, (bogaty zbiór z zakresu budownictwa ludowego), muzealnictwa, historii, historii sztuki, socjologii, archeologii, kulturoznawstwa.
W czytelni podręcznej znajdują się liczne słowniki, bibliografie, encyklopedie, i in.

 

 

 

 

Znaleźć tu można m.in.:
•    encyklopedie powszechne, Gutenberga, Orgelbrandta, Brücknera, Glogera i in.,
•    słowniki: B. Lindego, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Polski Słownik Biograficzny, współczesne słowniki językoznawcze
•    klasyczne dzieła z zakresu etnografii i nauk pomocniczych najwybitniejszych etnografów i ludoznawców, jak np.: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, Kulturę ludową Słowian K. Moszyńskiego, Dzieła Malinowskiego, komplet Atlasów Polskich Strojów Ludowych
•    czasopisma etnograficzne, m.in.: „Lud”, „Etnografia Polska”, „Polska Sztuka Ludowa”, i wiele innych.
Zbiory pozyskiwane są w drodze zakupów, darów oraz wymiany.

Udostępnianie zbiorów:

Ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany. Materiały biblioteczne udostępniane są tylko na miejscu w czytelni.
Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z własnego sprzętu (laptopy, aparaty cyfrowe).

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
Kontakt:
e-mail: m.puszczewicz@muzeumolsztynek.com.pl